whiteboard.webAtt leda team eller grupp

Att bygga ett bra team kan ta lite tid
och fordra kunskap. 
Tillit, öppenhet och att lära känna
varandra behövs i starten.
Gemensamma spelregler, feedback
roller och kommunikation är andra
ingredienser.
Gemensamma mål, arbetsformer och 
kompetens och uppföljning bidrar till
att teamet blir starkt och kan leverera.

Att bygga teamet planeras i ett antal steg där behoven kartläggs för att sedan genomföra några på varandra följande aktiviteter. Mellan varje gång arbetar man med uppgifter som följs upp när teamet träffas igen.